Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy Statement Lingen Risicoadvies

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw persoonsgegevens, zodat wij u goed kunnen adviseren over uw financiële risico’s. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan wij op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Lingen Risicoadvies B.V. is gevestigd op het adres: Kobaltstraat 26, 2544EV Den Haag. De heer E.R. van Lingen is de functionaris gegevensbescherming (FG) van Lingen risicoadvies en houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. U kunt de heer E.R. van Lingen telefonisch bereiken op het telefoonnummer: 06-25086226 of per email: edgar@lingenrisicoadvies.nl

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

Lingen Risicoadvies B.V. adviseert u met betrekking tot verzekeringen. Naast advies over welke financiële producten bij uw wensen past, faciliteren wij u bij de totstandkoming van deze producten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Advisering en/of bemiddeling inzake een verzekering;
• Behandeling en afhandeling van uw schade(s);
• Verzending van informatie over uw verzekeringsproducten;
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
• Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wij zorgen er uiteraard voor dat bij elk gebruik van persoonsgegevens alleen die gegevens worden gebruikt die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lingen Risicoadvies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of gaat maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam / Bedrijfsnaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Strafrechtelijk verleden Voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen kunnen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden.

Kopie Identiteitskaart

Voor een aantal verzekeringen hebben wij een kopie van uw identiteitskaart nodig om de overeenkomst tot stand te laten komen. Indien u een kopie van uw identiteitskaart verstuurd aan Lingen Risicoadvies B.V., kunt u ook gebruik maken van de overheidsapp KopieID. Wij beschikken ook over deze app om op locatie een kopie te kunnen maken.

Financiële gegevens

Voor een aantal verzekeringen hebben wij uw financiële gegevens nodig, zoals uw inkomen, vermogen, hypotheek of opgebouwd pensioen.

Vertrouwelijkheid

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. We geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Het gaat hier dan om zaken zoals advisering en/of bemiddeling voor het verkrijgen van een verzekering, waarbij verzekeraars worden geïnformeerd, maar ook het verkrijgen van een offerte voor een vaste taxatie, etc.

Bewaartermijnen

Lingen risicoadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Lingen risicoadvies heeft een bewaartermijn, die is gebaseerd op de wettelijke bewaarplicht, tenzij er gerechtvaardigde reden is om een langere termijn in acht te nemen, zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

• Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
• Informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen;
• Uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen;
• Uw persoonsgegevens te verwijderen;
• De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen;
• Uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij;
• Uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming.

Wij proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen, aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen u wij geen kosten in rekening. Let er wel op dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen, terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten wij u dat uiteraard zo spoedig mogelijk weten.

Aanpassing van deze privacyverklaring

Wij mogen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. De meest actuele versie van het Privacyreglement vindt u op onze website: www.mb-verzekeringen.nl

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen Lingen risicoadvies.

Heeft u een klacht?

Uiteraard vinden we het heel vervelend als u niet tevreden bent over onze dienstverlening of als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten. We vinden het fijn als u ons dat laat weten. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de heer E.R. van Lingen, onze functionaris gegevensbescherming (FG).